Zpevnění břehů

Zpevnění břehů rybníka

 

Radou městské části Praha 21 byla na základě výběrového řízení schválena smlouva s prováděcí firmou Nowastav a.s. na provedení oprav a zpevnění břehů rybníka.  Součástí stavebních prací bude i obnovení chodníku na koruně hráze, okolní zeleně, laviček a odpadkových košů.

Pro finanční krytí stavebních prací v hodnotě téměř 3,5 miliónu Kč, včetně DPH, se podařilo získat dotaci 92,5% z Operačního programu Praha konkurenceschopnost (OPPK), zbývajících 7,5% platí MČ Praha 21.

 

Při říjnovém výlovu rybníka v roce 2014 bylo zjištěno silné podemletí břehů, ohrožující život a zdraví návštěvníků i uživatelů. V nejhorších místech byly břehy podemlety až do hloubky jednoho metru, a břeh tak tvořil převis zpevněný jen kořeny trávy a keřů.

 

Dne 19. 8. 2015 započaly stavební práce spočívající ve zpevnění břehů rybníka lomovým kamenem, a revitalizaci okolí rybníka spočívající zejména ve vybudování mlatové cesty na koruně hráze, dosypání ornice vyrovnávající různé propady a nerovnosti terénu, osetí upravovaných ploch travním semenem, výsadbě stromů a keřů včetně zakůrování jejich okolí, instalaci nových laviček a odpadkových košů a dalších pracích. ZÁVĚREM: Děkujeme za finanční krytí akce nazvané “Revitalizace rybníka v ul. Dubinská”, v hodnotě 3,5 miliónu Kč, včetně DPH, z Operačního programu Praha konkurenceschopnost (OPPK), oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území, registrační číslo: CZ.2.16/2.1.00/25564. Dále děkujeme všem zúčastněným, kteří se podíleli na realizaci projektu, zejména zpra-covateli PD Ing. Jiřímu Sovinovi, Ph.D. a Ing. Kateřině Mikšíkové, Ph.D., zhotoviteli stavebních prací společnosti Nowastav a.s. i spolupráci rybářů, kteří přispěli radami a připomínkami a vypustili si rybník.

 

Žádáme o ohleduplné jednání návštěvníků okolí rybníka k novým povrchům a udržovat zde čistotu.

Materiál použit z archivu Úřadu MČ Praha 21, Petrův zdar.

 

 

MO ČRS Újezd nad Lesy

Staroújezdská 528
Praha 9
Újezd nad Lesy
19016
IČO: 44268084
č.ú.: 1935248399/0800
IBAN : CZ21 0800 0000 0019 3524 8399
BIC : GIBACZPX
crsmo.ujezdnadlesy@centrum.cz
Vytvořeno službou Webnode